Wprowadzenie

Biorąc udział w naszych działaniach zgadzasz się, aby Fundacja Stacja Warmia, (dalej “Fundacja” z siedzibą w Barczewie, adres ul. Wojska Polskiego 7, 11-010 Barczewo, KRS 0000963128, została administratorem Twoich danych osobowych. Staramy się, by wszystkie nasze działania związane z danymi osobowymi były zgodne z prawem oraz szanowały prywatność osób, których dane przetwarzamy.

Dlaczego gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane?

Gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, by umożliwić Ci otrzymywanie informacji o działalności Fundacji oraz dać możliwość zaangażowania się w nią. Twoje dane osobowe przetwarzamy, by móc realizować działania w interesie publicznym oraz uzasadnionym interesie Fundacji polegającym na realizacji naszych celów statutowych (zobacz nasz statut na stronie) oraz konieczności dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania wyżej wymienionych zadań, pod warunkiem, że wyrazisz jednoznaczną, dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie. Zapewniamy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, do których zostały przekazane.

Jakie dane gromadzimy?

Gromadzimy jedynie niezbędne dane. Informacje te można w każdej chwili zaktualizować. Dane możesz udostępnić osobiście lub przez telefon, podczas rejestracji przez formularz kontaktowy Fundacji, podczas rejestracji na stronach naszych działań. Jeżeli wyrazisz zgodę, możemy prosić Cię o udostępnienie następujących informacji:

  • imię (i nazwisko)
  • dane kontaktowe (np. adres e-mail, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, kraj – w przypadku osób zamieszkałych poza granicami Polski)
  • i innych potrzebnych do prawidłowej realizacji działania (np. PESEL wymagany przez firmę ubezpieczeniową do zakupu ubezpieczenia).

Fundacja monitoruje wskaźniki ilości otwarć i kliknięć wysyłanych wiadomości e-mail – informacje te służą nam do celów statystycznych i sprawozdawczych. Udostępnione dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom, w tym profilowaniu.

Gdzie przechowujemy dane?

Większość danych przechowujemy w formie elektronicznej: przede wszystkim na serwerze, a także – w ograniczonym zakresie – na komputerach służbowych, zewnętrznych dyskach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez zespół i podmioty współpracujące z Fundacją, przede wszystkim poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Część danych przechowujemy w formie dokumentacji papierowej.

Kto jest odbiorcą danych osobowych?

Odbiorcami, do których mogą być przekazane Twoje dane osobowe będą dostawcy usług informatycznych. Fundacja nie udostępnia danych zgromadzonych za pośrednictwem kampanii prowadzonych na jej stronach, chyba że działania podjęte przez Ciebie w kampanii tego wymagają. Fundacja może przekazać Twoje dane osobowe także podmiotom realizującym zadania publiczne (w zakresie wykonywania przez nie tych zadań), w tych sytuacjach, gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa (np. Policji). Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak w takim przypadku zostaną zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Twoich danych osobowych w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowywane są dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będą na to pozwalały odpowiednie przepisy prawa, w szczególności w zakresie przedawnienia roszczeń. Jeśli podstawą prawną jest udzielenie zgody, to dane przechowujemy do czasu wycofania zgody. Jeśli podstawą prawną jest uzasadniony interes, to do czasu zgłoszenia sprzeciwu. Jeśli natomiast podstawą prawną jest umowa, to na okres niezbędny do jej realizacji + okres przedawnienia roszczeń (obowiązki księgowe to obecnie 5 lat, porozumienie wolontariackie to obecnie 10 lat).

Jakie prawa zarządzania Twoimi danymi Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do:

  • wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie bez uszczerbku dla przetwarzania Twoich danych przed wycofaniem Twojej zgody;
  • dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • otrzymania i przeniesienia dostarczonych przez Ciebie danych osobowych do innego administratora danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z kim skontaktować się w sprawie zarządzania Twoimi danymi?

Zależy nam na tym byś czuł_a się bezpiecznie. Zawsze więc możesz skontaktować się z Fundacją w celu realizacji przysługujących Ci praw, w tym wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, oraz w jakichkolwiek innych sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych. Wystarczy napisać do nas na adres fundacja@stacjawarmia.pl.

Data aktualizacji: 11.04.2022