Informacja o dofinansowaniu

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
„Stacja Warmia – dostosowanie wyposażenia Fundacji do prowadzenia nowoczesnej działalności kulturalnej”

Numer wniosku: RPWM.06.01.02-28-0011/22

Opis projektu:

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i wyposażenia Fundacji Stacji Warmia, co zostanie wykorzystane do świadczenia rozszerzonego wachlarza nieodpłatnej oferty kulturalnej dla mieszkańców miasta i gminy Barczewo oraz turystów.

Zakres rzeczowy projektu:

220 szt. sprzętu i wyposażenia, w tym: meble, sprzęt komputerowy i multimedialny, wyposażenie zaplecza kuchennego, wyposażenie wystawowe, studyjne z nagłośnieniem i inne.

Głównym celem projektu jest dostarczenie nowoczesnych narzędzi oraz wiedzy i zaproponowanie nowych, innowacyjnych form pracy kulturalnej, których w tej chwili brakuje w mieście co wynika z przeprowadzonej diagnozy lokalnej społeczności oraz utworzeniu mapy zasobów i potrzeb lokalnego środowiska.

Zakupione wyposażenie i sprzęty pozwolą na stworzenie nowej oferty kulturalnej, zwiększy możliwość czynnego uczestnictwa w kulturze, pogłębi więzi społeczne oraz poprzez udział w kreatywnych warsztatach umożliwi dostęp do nowoczesnych technologii.

Całe zakupione wyposażenie służyć będzie do prowadzenia działalności kulturalnej.

Projekt, poprzez zwiększanie liczby osób korzystających z poszerzonej oferty kulturalnej Fundacji, wpisuje się w zawarty w SZOOP dla RPO WiM cel szczegółowy Poddziałania 6.1.2 Więcej ludzi korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w naszym województwie.

Okres realizacji projektu:

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022-04-21
Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 2022-11-28
Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2023-03-31

Nazwa źródła finansowania wydatkowaniaKwota (zł)
Całkowity koszt projektu231 327,39
Dofinansowanie194 315,01